Životné prostredie a sociálna angažovanosť Bios line

Naša práca sa riadi úctou a láskou k ľuďom, Zemi a jej plodom, pretože naša filozofia blahobytu vychádza z prírody. Existuje mnoho environmentálnych projektov a osvedčených postupov, na ktorých sa spoločnosť Bios Line každý deň konkrétne podieľa:

ZERO IMPACT AMBASSADOR®

Spoločnosť Bios Line sa zúčastňuje na projekte Zero Impact® spoločnosti LifeGate. Emisie uhlíka, ktoré vznikajú pri činnostiach spoločnosti, sa kompenzujú uhlíkovými kreditmi, ktoré vznikajú pri zásahoch na vytváranie a ochranu rastúcich lesov.

Od roku 2008 sa hrdo zúčastňujeme na projekte Zero Impact® spoločnosti LifeGate, ktorý vypočítava, znižuje a kompenzuje emisie CO 2 vyprodukované činnosťami, výrobkami, službami a podujatiami, čím prispieva k vytváraniu a ochrane rastúcich lesov v Taliansku a na celom svete. Preto sme za posledných 8 rokov prevádzali aktivitu Zero Impact® a prispeli k ochrane v priemere viac ako 74 000 štvorcových metrov lesa ročne v Kostarike a na Madagaskare. Zero Impact® nám dalo príležitosť plne si uvedomiť vplyv našej spoločnosti na životné prostredie, zlepšiť našu cestu udržateľnosti tým, že o nej budeme čo najlepšie informovať, a samozrejme kompenzovať naše emisie uhlíka podporou projektov na ochranu a vytváranie . rastúcich lesov.

RECYKLOVAŤ

Spoločnosť Bios Line recykluje obalové materiály a ako výplň obalov používa namiesto plastov kartón. Podporuje tiež iniciatívy na recykláciu použitých obalov v mieste predaja a u spotrebiteľa. Vždy, keď si vyberiete výrobok Bios Line, hmatateľne prispievate k ochrane planéty.

ČISTÁ ENERGIE

Spoločnosť Bios Line nainštalovala vo svojom sídle fotovoltaický systém s 300 polykryštalickými solárnymi panelmi s kapacitou 60 kWh, ktorý dokáže znížiť emisie oxidu uhličitého približne o 36 ton ročne.

Spoločnosť Bios Line tiež nakupuje elektrickú energiu a plyn výlučne z obnoviteľných zdrojov (certifikované spoločnosťou GSE – Gestore dei Servizi Energetici).

DODÁVATELIA A SPOLUPRACOVNÍCI NA NULTOM KILOMETRI

Spoločnosť Bios Line sa zaviazala vyberať dodávateľov s nulovým počtom kilometrov alebo v každom prípade čo najbližšie k sídlu spoločnosti, aby sa znížilo množstvo odpadu a obmedzila produkcia emisií uhlíka. Rovnakou logikou sa riadi aj výber spolupracovníkov a zamestnancov: okrem vysokej úrovne profesionality, ktorá sa vyžaduje, aby sa stali členmi nášho tímu, je dôležitou preferenciou bývanie v blízkosti sídla spoločnosti.

IMPACT ZERO WEB®

Spoločnosť Bios Line sa tiež hlási k projektu Zero Impact® Web, ktorý pomáha bojovať proti globálnemu otepľovaniu. Emisie z návštev našich webových stránok budú kompenzované vytváraním a ochranou rastúcich lesov v Kostarike.

Hoci sa už urobilo veľa pre zníženie emisií uhlíka, internet tiež znečisťuje. Podľa správy Greenpeace pri dnešnom tempe rastu spotrebujú dátové centrá a telekomunikačné siete v roku 2020 približne 2 bilióny kilowatthodín elektrickej energie, čo je viac ako trojnásobok súčasnej spotreby. Preto sa spoločnosť Bios Line rozhodla prejsť aj na nulový dopad; ďalší spôsob, ako vytvoriť povedomie a znížiť vplyv našich každodenných činností na životné prostredie.

POUŽITIE PAPIERA FSCWEB®

Na svoje tlačené materiály (katalógy, cenníky, informačné materiály, propagačné letáky atď.) a prepravné obaly používa spoločnosť Bios Line papier z lesov obhospodarovaných podľa zásad environmentálnej udržateľnosti a certifikovaných podľa noriem Forest Stewardship Council.

Testovanie na zvieratách

Zámerom spoločnosti Bios Line je podporovať znalosti a zrozumiteľnosť informácií týkajúcich sa testovania na zvieratách. Od 11. marca 2013 vstúpil v celej Európskej únii do platnosti úplný zákaz testovania a uvádzania na trh zložiek a kozmetických výrobkov testovaných na pokusných morčatách, a to novým nariadením o kozmetike č. 1223/2009. Po dlhom procese postupných zákazov, ktorý trval takmer 20 rokov, konečne prišlo oficiálne NIE všetkým testom na zvieratách v kozmetickom sektore. Spoločnosť Bios Line nevykonáva a nikdy nevykonávala testy na zvieratách (ani na surovinách, ani na hotových výrobkoch – zákon 713/86 a následné zmeny a doplnenia). S cieľom zaručiť kvalitu, účinnosť a bezpečnosť svojich výrobkov pre spotrebiteľa používa spoločnosť Bios Line alternatívne metódy k testovaniu na zvieratách,www.frame.org.uk ).

FRAME je nezávislá charitatívna organizácia, ktorej konečným cieľom je zrušiť používanie zvierat vo všetkých lekárskych a vedeckých výskumoch, výučbe a testovaní. Okrem hľadania alternatív sa zaviazala presadzovať metódy bez použitia zvierat ako osvedčené vedecké postupy. FRAME preto vyvíja nové, platné a etické vedecké metódy, ktoré by nahradili potrebu laboratórnych zvierat vo výskume.